Strengere regels voor turboliquidatie per 15-11-2023

19 okt 2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Deze wet moet schuldeisers beter beschermen, door van de bestuurder van de bv meer inzicht te eisen in de financiële afwikkeling van de beëindigde bv. Na 15 november 2023 zal het daardoor meer werk vergen om een bv te turboliquideren. Overweeg je een turboliquidatie? Dan kan het dus interessant zijn dit nog vóór de 15e te doen.

Door Anne Brosens-Samson, Juridisch adviseur, en Johan Sangers, Fiscalist

Een turboliquidatie is een praktische manier om een rechtspersoon te beëindigen. Je kunt deze vorm van liquidatie toepassen, als er op het moment van ontbinden geen baten zijn. Het is niet van belang of de bewuste rechtspersoon nog schulden heeft.

De turbo in een turboliquidatie

Heeft een bv geen baten meer, dan neemt de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit tot ontbinding. De bv houdt dan direct op te bestaan. Dat snelle karakter is de ‘turbo’ in een turboliquidatie. Op grond van de nieuwe wet blijft het mogelijk om te turboliquideren, maar na de liquidatie moet de bestuurder van de bv wel nog financiële informatie verstrekken aan de schuldeisers.

Een bate – Wat is dat?

Baten zijn activa, ofwel bezittingen. Je kunt denken aan:

 • Roerende zaken
 • Tegoed op een bankrekening
 • Vordering op debiteuren en andere partijen
 • Rekening-courantvordering op bestuurder
 • Vordering op bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Mogelijke belastingteruggave
 • Aandelen in andere vennootschappen

Hoe gaat een turboliquidatie in zijn werk?

In de praktijk wordt vóór een (turbo)liquidatie vaak actief toegewerkt naar een situatie waarin er geen baten meer zijn op het tijdstip van ontbinding van een bv:

 • Wikkel vooraf eventuele rechtsbetrekkingen af
 • Zet baten (zoals bezittingen, vorderingen en voorraden) om naar financiële middelen
 • Voldoe schulden
 • Keer een eventueel overschot uit als dividend aan rechthebbenden.

Wat als er toch nog baten zijn?

Zijn er op het moment van de gewenste ontbinding nog baten, dan kan een turboliquidatie vanuit juridisch perspectief niet worden toegepast. Maar wat nou als een bv bijna leeg is? Dan kan het interessant zijn om te kijken of een turboliquidatie toch mogelijk is. Denk daarbij aan een situatie waarin schuldeisers akkoord gaan met een beëindiging buiten faillissement. Een mogelijkheid kan ook zijn om een crediteurenakkoord aan te bieden.

Turboliquidatie: Wat kan een schuldeiser doen?

Een schuldeiser kan in geval van een turboliquidatie de ontbinding van een bv aanvechten, maar alleen als de bv op het moment van de liquidatie een bate had. Kan de schuldeiser bewijzen dat er ten tijde van een bate was, dan zal de rechter de vereffening heropenen. De meeste schuldeisers hebben echter onvoldoende informatie om een heropening van de vereffening bij de rechter te kunnen afdwingen.

Maar zelfs als een vereffening wordt heropend, levert het een schuldeiser meestal weinig op. Vaak blijkt na heropening namelijk dat er meer schulden dan baten zijn en dan is een vereffenaar alsnog verplicht om het faillissement van de geliquideerde bv aan te vragen. De kans dat een schuldeiser dan nog iets ontvangt is doorgaans klein.

Nieuwe verplichtingen ná 15 november

Schuldeisers hebben nu een slechte positie bij een turboliquidatie, omdat zij geen inzicht hebben in de financiële afwikkeling van een bv. Per 15 november 2023 geldt met de nieuwe wet een verantwoordingsplicht én bekendmakingsplicht na een turboliquidatie. Dat moet schuldeisers meer inzicht geven, zodat zij beter in staat zijn om hun positie te verdedigen en actie te ondernemen tegen een geturboliquideerde bv.

Verantwoordingsplicht

De nieuwe wet verplicht het bestuur van een geliquideerde bv om binnen twee weken na ontbinding financiële informatie bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Het gaat om:

 • Balans van het boekjaar waarin de bv is ontbonden
 • Staat van baten en lasten van het boekjaar waarin de bv is ontbonden
 • Eventuele ontbrekende jaarrekeningen over eerdere boekjaren
 • Schriftelijke beschrijving van:
  • Oorzaak van ontbreken van baten op tijdstip van ontbinding
  • Wijze waarop baten van de bv te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, als daarvan sprake is geweest voorafgaand aan de ontbinding
  • Redenen waarom eventuele schulden niet zijn voldaan

En voor dat laatste punt is een mededeling dat het ontbrak aan activa of financiële middelen niet voldoende. Je moet de achterliggende reden(en) kenbaar maken.

Bekendmakingsplicht

Nadat je bij een turboliquidatie de vereiste informatie bij het handelsregister hebt gedeponeerd, moet je als bestuur eventuele schuldeisers hiervan direct schriftelijk persoonlijk op de hoogte stellen.

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Aandachtspunt voor bestuurders is, dat een turboliquidatie grond kan zijn voor (bestuurders)aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als bepaalde schuldeisers met selectieve betaling worden uitgesloten of als je tegengaat dat onderzoek wordt gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeuze rechtshandelingen of faillissementsfraude.

Fiscale gevolgen van een (turbo)liquidatie

Het ontbinden van een bv heeft fiscale gevolgen, zoals:

 • Pensioen- en lijfrentevoorzieningen worden afgehandeld.
 • Eventuele rekening-courantverhouding wordt verrekend met de dga.
 • Er kan inkomstenbelasting verschuldigd zijn (ontbinding wordt fiscaal gezien als fictieve vervreemding in box 2 voor eenieder die kwalificeert als aanmerkelijkbelanghouder (minimaal 5% aandelenbezit).
 • De verkrijgingsprijs van de aandelen is belastingvrij vermogen voor de aanmerkelijkbelanghouder en dus niet belast met inkomstenbelasting. De waarde boven de verkrijgingsprijs is wél belast met inkomstenbelasting (voor ontbindingen in 2023 is het tarief 26,9%). Is de waarde lager dan de verkrijgingsprijs dan is sprake van verlies uit aanmerkelijk belang. Dit verlies kun je verrekenen met positieve inkomens in box 2 van het voorafgaande kalenderjaar en de zes volgende kalenderjaren, danwel in de toekomst op verzoek omzetten in belastingkorting.

Bij het ontbinden van een dochtermaatschappij binnen een grotere structuur spelen ook fiscale aspecten. Bijvoorbeeld als de aandelen van de te ontbinden bv in handen zijn van een andere bv. Er kan zich ondanks de deelnemingsvrijstelling een aftrekbaar liquidatieverlies voordoen.

Meer weten?

Heb je vragen over een turboliquidatie of ander ontbindingstraject of wil je weten wat met het oog op de tijdelijke nieuwe wetgeving wijsheid is? We helpen je graag. Bel of mail ons en we gaan samen na wat voor jouw situatie het meest voordelig werkt.

Anne Brosens-Samson
Juridisch adviseur
T 0314 369 111
E a.brosens@stolwijkkelderman.nl

Johan Sangers
Fiscalist
T 0314 369 111
E j.sangers@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media